کارگاه کودک نقاشی خلاق

کارگاه کودک نقاشی خلاق کارگاه نقاشی خلاق  را، واقع درخانه خلاقیت بهار شمالی به صورت خصوصی و نیمه خصوصی برگزار…

0

کارگاه مادر و کودک حسی_ شناختی

کارگاه مادر و کودک حسی_ شناختی کارگاه مادر و کودک حسی_ شناختی ویژه گروه سنی : یک تا دو سال…

0

کارگاه مسی پلی

کارگاه مسی پلی اهداف کارگاه مسی پلی در خانه خلاقیت: مسی پلی یا کثیف کاری با بچه ها بر روی یادگیری…

0